کمیته اجرایی

 

Assistant of Technical Chair

Dr. Amir Reza Mahmoodi

دستیار دبیر علمی کنفرانس

دکتر سهراب محمودي

Executive Chair and Manager of Conference

Dr. Sanaz Nikghadam Hojjati

دبير و رئیس کمیته اجرایی کنفرانس

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

 

 

کمیته اجرایی کنفرانس

مریم حیدری

نویده خدایی

سعید شفائی

رضا صفری

فاطمه سلیمانی روزبهانی

 

علی رضا قنادان

آرش نسترن

سمیه نجفی

علی راضی

الهام ضیایی پور