کمیته علمی

کمیته علمی کنفرانس

 

دکتر محمود البرزی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر آمنه خدیور، استاد یار دانشگاه الزهرا

دکتر بابک سهرابی، استاد دانشگاه تهران

دکتر علی یزدیان ورجانی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عادل آذر، استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ژوزه باراتا، دانشیار دانشگاه نوا لیزبوا، پرتغال

دکتر ساناز نیک قدم حجتی، کاندیدای پست دکتری گروه پژوهشی RICS دانشگاه UNINOVA

دکتر ندا عبدالوند، استادیار دانشگاه الزهرا

دکتر علی رضا حسن زاده، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر شعبان الهی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید حمید خداداد حسینی،استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کوروش مدنی، استاد دانشگاه پاریس 12، فرانسه

دکتر مریم شعار، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر مهدی مرتضوی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید محسن هاشمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

دکتر سعید جهانیان، استادیار دانشگاه اصفهان
 

دکتر علی رضا پویا، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر سهیلا سردار،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

دکتر عبدالحسین نیسی،استادیار دانشگاه شهید چمران

دکتر علی شایان، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر محمد امین مهدوی، استاد دانشگاه بین المللی قزوین

 

دکتر مسعود عابسی، استاد دانشگاه یزد

 

دکتر حمیدرضا حمیدی، استادیار دانشگاه بین المللی قزوین

 

دکتر محمد صالح اولیا، استاد دانشگاه بین المللی یزد

 

 

 Policy Chief of Conference

Dr. Shaeban Elahi

رئيس سياست گذاري کنفرانس

دکتر شعبان الهی، دانشیار داشگاه تربیت مدرس

General and Technical Chair of Conference

Dr. Ali Rajabzadeh Ghatari

دبير کنفرانس  و دبیر علمی کنفرانس

دکتر علی رجب زاده قطری، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس