نتایج داوری

نتایج سطح بندی مقالاتی که در مرحله اول پذیرفته شده است به شرح جدول ذیل می باشد.

  • پژوهشگران گرانقدری که پذیرش مقاله ایشان در سطح ارائه شفاهی می باشد لازم است مقالات خود را در قالب پاورپوئینت کنفرانس( موجود در صفحه فرمت ارائه مقالات) قرار داده و در روز کنفرانس در زمان تعیین شده حداکتر درزمان 10 دقیقه ارائه نمایند. عزیزان دقت فرمایند که لازم است پاورپوینت خود را در هنگام دریافت کار ورود و بسته کنفرانس به مسئول دریافت پاورپوینت کنفرانس تحویل دهند و همچنین تاکید می شود زمان ارائه شفاهی هر مقاله تنها 10 دقیقه می باشد.
  • پژوهشگران گرانقدری که پذیرش مقاله ایشان در سطح ارائه پوستری می باشد لازم است مقالات خود را در قالب پوستر کنفرانس( موجود در صفحه فرمت ارائه مقالات) قرار داده و پس از چاپ پوستر خود، در روز کنفرانس پوستر چاپ شده خود را در هنگام  دریافت کارت ورود و بسته کنفرانس به مسئول پذیرش پوستر تحویل دهند.