تاریخ های مهم

 

 

تاریخ برگزاری کنفرانس :                                                     يكشنبه 23  ارديبهشت 1397

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :                                   1397/02/13

                                                                                                        1397/02/15

 

آخرین مهلت ارسال مقالات :                                                1397/02/14

                                                                                                        1397/02/16

 

اعلام  نحوه ارائه نهايي مقالات پذيرفته شده :                   1397/02/18

 

آخرین مهلت ثبت نام :                                                          1397/02/17